Omgang met specifieke gebeurtenissen in het leven van een kind

Voor een goede samenwerking met ouders/verzorgers is openheid en communicatie van belang. Met name als een kind een specifieke gebeurtenis mee maakt in het leven zoals een echtscheiding of bv. als het getuige is (geweest) van huiselijk geweld. Doordat ouders/verzorgers dit bespreekbaar maken kan onze organisatie samen met hen het kind blijven ondersteunen. Dit gebeurt door de informatie die ouders hebben gegeven terug te koppelen aan de gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper maakt op basis hiervan een nieuwe aanpak.

Indien de gedragswetenschapper niet genoeg informatie of als er nog onduidelijkheden zijn dan komt er een vervolggesprek met ouders/verzorgers en de jeugdhulpmedewerker om verheldering te krijgen. Als er een beslissing is genomen over de nieuwe aanpak dan wordt dit wederom met de ouders/verzorgers besproken. Daarnaast wordt elke aanpak standaard om de 8 weken geëvalueerd in het voortgangsgesprek. Alles wordt schriftelijk vastgelegd en bewaard in ons (uiteraard vertrouwelijke) dossier. Ouders/verzorgers krijgen een kopie van de aanpak mee en het evaluatiedocument van de voortgangsgesprekken. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de gedragswetenschapper een eigen (vertrouwelijk) dossier bijhoudt.

Klik hier om onze stappenplan te bekijken bij het omgaan met kindermishandeling.