Omgaan met kindermishandeling

Wanneer er binnen Road2School vermoedens zijn van kindermishandeling zal er een stappenplan ingezet worden. Eerst worden de vermoedens besproken met collega’s maar ook met de gedragswetenschapper. Hieronder kunt u het stappenplan zien.

Stap 1: In kaart brengen van signalen

 • Observeren van het kind en de ouder(s)
 • Het raadplegen van de signalen lijst. Zie Interne evaluatie.
 • Bespreken van de punten met de directie van R2S
 • De zorgen delen met ouders
 • Registreren

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van SHG, AMK of een deskundige op het gebied van letselduiding

 • Consultatie
 • Bespreken met interne en externe collega’s
 • Bespreken met het SHG en AMK
 • Eventuele andere organisaties (BJZ)
 • De uitkomsten bespreken met ouder(s)
 • Registreren

Stap 3: Gesprek met de ouders (en indien mogelijk met het kind)

 • Delen van de zorgen
 • Indien mogelijk met het kind bespreken
 • Regristreren

Stap 4: Weeg aard en ernst van het huiselijk geweld af en/of  kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het SHG of AMK

 • Wegen van de risico’s, de aard en ernst van het geweld
 • Bij twijfel het SHG of AMK inschakelen
 • Registreren

De weging is iets persoonlijks. Hieronder vindt u een opsomming met een aantal punten die mee genomen kunnen worden in de weging.

 • De leeftijd van het slachtoffer
 • De aard van het geweld
 • De mate van afhankelijkheid
 • Duur van het geweld
 • De verwachting over de schade die aangericht wordt
 • De mate van isolemtent waarin het geweld zich afspeelt

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

Stap 5 bestaat uit een deel A en een deel B. Hieronder wordt dit toegelicht.

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen

Wanneer de afweging in stap 4 is gemaakt en er genoeg gronden zijn om hier verder actie in te ondernemen ziet u hieronder wat gedaan wordt.

 • Bespreken met ouders
 • Orginiseert hulp door ouders en kind door te verwijzen
 • Monitoren of ouder(s) en kind hulp krijgen
 • Het volgen van het kind
 • Regristreren

Stap 5b: Melden en bespreken met ouders

Wanneer het kind of de ouders niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling beschermd kunnen worden, of als er twijfel is dat Road2School voldoende bescherming kan bieden

 • Meld het vermoeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en;
 • Sluit bij de melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie die gemeld wordt (ook) van anderen afkomstig is
 • Overleg bij de melding met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wat er na de melding, binnen de grenzen van de gebruikelijke werkzaamheden, gedaan kan worden om het kind, de ouders en mogelijke gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen
 • Monitor hierbij of ouder en kind hulp krijgen
 • Registreren

Wanneer er een melding gedaan wordt, moet dit altijd met ouders vooraf besproken worden.

 1. Vraag de ouders uitdrukkelijk om een reactie;
 2. In geval van bezwaren van de ouders, overleg op welke wijze er tegemoet kan worden gekomen aan deze bezwaren en leg dit in het document vast;
 3. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om het kind, de ouders en/of mogelijke gezinsleden te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in alle afwegingen de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om het kind, de ouders en/of mogelijke gezinsleden door het doen van een melding om daartegen te beschermen;
 4. Doe een melding indien naar het oordeel van de kinderopvangorganisatie de bescherming van de ouder of zijn/haar gezinslid de doorslag moet geven.

Van contacten met de ouders over de melding kan worden afgezien:

 • Als de veiligheid van het kind, één van de ouders, die van de beroepskracht of gastouder zelf, en/of die van een ander in het geding is; of
 • Als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat de ouders daardoor het contact met de kinderopvangorganisatie zullen verbreken.

Indien na enige tijd onvoldoende verbetering zichtbaar is, is het van belang opnieuw contact op te nemen met het AMK en eventueel opnieuw een melding te doen. Het AMK adviseert, indien nodig, meerdere keren contact op te nemen indien er onvoldoende verbetering of verslechtering te zien is.

Klik hier om meer te lezen over de Interne evaluatie.