De pedagogische basisdoelen vanuit de wet Kinderopvang

Sinds 2005 is vanuit de Overheid de wet Kinderopvang opgesteld met het oog op pedagogische kwaliteit. Daarin zijn de onderstaande opvoedingsdoelen van Professor J.M.A. Riksen-Walraven opgenomen.

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Het bieden van een gevoel van veiligheid is de basis om van daar uit te kunnen ontwikkelen. Doordat de basis is gelegd kan het kind zich zo verder emotioneel evenwichtig ontwikkelen.

Wanneer een kind zich emotioneel veilig voelt kan het zich verder ontwikkelen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Er zijn twee manier van veiligheid. Allereerst moet het kind zich fysiek veilig kunnen voelen. Dat houdt in dat het kind zich in de omgeving geen pijn kan doen. Ten tweede is de relatie en omgang met de mensen in de groep zeer belangrijk.

Wanneer het kind voelt dat de medewerkers er voor het kind er zijn, dan kan het kind een vertrouwensband creëren.

Positieve ervaringen met volwassenen kan het vertrouwen in de mens in het algemeen stimuleren. Dit beïnvloedt het opvoedings- en ontwikkelingsproces van het kind positief.

Hoe werken we binnen Road2School aan emotionele veiligheid?

Er zullen vaste gezichten in de groep werken. Medewerkers die goed zijn ingewerkt en de juiste opleiding hebben. Doordat er vaste mensen in de groep werken kunnen de kinderen met de medewerkers een vertrouwensband opbouwen.

Zij kennen de kinderen goed en zij kunnen tijdig de verschillende signalen van het kind oppakken en vervolgens daarop juist handelen.

Om aan te geven welke medewerkers er welke dagen werken, zal dit op een keuze bord worden vermeld. Daarnaast hangt bij de ingang een welkomstbord met daarop alle foto’s van de medewerkers en ook foto’s van alle kinderen. Zo kunnen zij zien welke kinderen er op de groep zijn. Doordat veel kinderen regelmatig in de groep komen spelen kunnen zij elkaar zo beter leren kennen. Uiteraard niet alleen leren kennen maar zij zullen ook van elkaar leren d.m.v. nadoen en dingen samen doen.

Ook zullen alle kinderen een eigen opberg-plekje krijgen met daarop hun foto. Om hen ook zo een stukje veiligheid te geven.

Doordat er gewerkt wordt met een dagelijks terugkerend programma met vaste momenten o.a. speel/leer-, eet-, drink- en rustmomenten leren kinderen dat de dag een vast ritme heeft. Dit wordt aangeduid d.m.v. pictogrammen. De kinderen kunnen precies zien welk onderdeel er komt. Ook dit aspect geeft kinderen houvast en een gevoel van veiligheid.

Voordat een kind dagelijks in de groep komt, worden er eerst met de ouders wen-afspraken gemaakt. Zodat het kind rustig aan kan wennen en niet gelijk hele dagen naar de opvang komt.

Het bevorderen van sociale competenties 

Alle kinderen leren spelenderwijs omgaan met andere kinderen door o.a. samen spelen, samen werken, anderen helpen ect. Binnen Road2school kunnen de kinderen zoveel mogelijk ervaring op doen. Door bovengenoemde sociale vaardigheden kunnen de kinderen zich sociaal ontplooien. De medewerkers van de groep zullen de kinderen begeleiden om zo goed mogelijk sociaal te handelen. Bijv. wanneer een kind een ander kind pijn doet; dat een kind leert “sorry” te zeggen. Wanneer een kind iets niet wil leert het kind dit aan te geven door bv. “stop hou op dat wil ik niet” te zeggen. Maar een kind leert ook te delen met anderen en/of bv. te vragen naar speelgoed.

Het is de taak van de medewerkers een rolmodel te zijn voor de kinderen. Zodat de kinderen van hen kunnen leren.

Vanuit een veilige gehechtheid aan eén of meerdere vaste medewerkers, leert het kind hoe het zich sociaal gewenst gedraagt in een groep. Door het gewenste gedrag keer op keer voor te doen, zal het kind het sociaal gewenste gedrag overnemen en zelf toepassen.

Het bevorderen van persoonlijke competenties

Road2school vindt het zeer belangrijk dat het kind zich persoonlijk kan ontwikkelen. Road2school zal dan ook werken aan de volgende ‘persoonlijke competenties’: zelfstandigheid, zelfbeeld, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

Door deze competenties leert een kind om te gaan met allerlei problemen en kan het zich zo aanpassen aan veranderingen.

Doordat kinderen op jonge leeftijd nog van alles moeten/kunnen/leren ontdekken kunnen zij hierdoor weer veel en continue nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Dit zal hem sterker en bewuster maken ook naar de basisschool toe.

Om het spel en de fantasie van het kind te ontwikkelen kan dit zowel binnen als buiten de groep. Binnen de groep kunnen de kinderen kennismaken met verschillende hoeken ‘poppenhoek, bouwhoek’. Maar ook met al het andere speelmateriaal kunnen zij vaardigheden leren/kennen/ontdekken met o.a. duplo/lego, magnetisch lego, knutselen, puzzelen, knuffels en boekjes.

Buiten kunnen de kinderen ook met verschillend speelmateriaal spelen o.a. fietsen, ballen en stoepkrijt om zo weer andere nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te ontdekken.

Hiernaast zal er in de groep gelegenheid en uitdaging zijn om zowel de fijne en grove motoriek te ontwikkelen.

Road2School zal d.m.v. een beloningssysteem nieuwe vaardigheden en/of gewenst gedrag aanleren. Afhankelijk van het kind kan bezien worden welke vorm van beloning passend is en wanneer een high five of dikke duim niet voldoende blijkt te zijn.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Stickerkaarten
  • Dikke duim kaarten
  • Stapsgewijze beloning, waarbij bij gewenst gedrag een kind bijv. een puzzelstukje kan verdienen tot de puzzel compleet is.

De medewerkers beschikken over verschillende vaardigheden waardoor zij in staat zijn om (fantasie)spel bij kinderen uit te lokken. Zo kunnen de medewerkers de kinderen op gang helpen en zo nodig verder in het spel begeleiden. De medewerkers weten welk spelmateriaal ze welk kind kunnen aanbieden, zij weten aan te sluiten bij zowel het ontwikkelingsniveau als bij de interesse van elk kind.

Daarnaast houden de medewerkers rekening met bepaalde doelen van een kind en om het spel dusdanig toe te passen dat het kind de juiste vaardigheden aanleert.

Overdracht van waarden en normen

Nederland is een multiculturele samenleving die respectvol en waardig met burgers omgaat en hier is onze organisatie ook op ingesteld. Road2School heeft begrippen zoals respect en tolerantie hoog in het vaandel en ziet dit ook als een basis om mee te geven aan de kinderen.

De jeugdhulp medewerkers geven deze basis mee d.m.v een beloningssysteem. Slecht gedrag wordt “gestraft” door bijvoorbeeld een kind korte tijd apart in hoek te zetten buiten de groep. Bij goed gedrag krijgen kinderen bv. een sticker of een dikke duimkaart. Het beloningssysteem wordt zoals eerder vermeld, ingezet om nieuwe vaardigheden aan te leren. Het kan zijn dat het systeem niet werkt bij een bepaald kind. In dat geval wordt samen met de gedragswetenschapper gekeken (na een observatie) naar een nieuwe aanpak. Ouders en/of verzorgers blijven hiervan ten alle tijden op de hoogte.

De mening van ouders/verzorgers is belangrijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en geven de zorg aan hun kind zoals zij dat het beste vinden. Daarbij geven ouders en/of verzorgers ook bepaalde gewoontes, normen en waarden mee. Bij het intakegesprek is het daarom van belang dat ouders/verzorgers dit aangeven zodat er in de groep rekening mee gehouden wordt.

[1] Overheid “wet kinderopvang”